dcmjp2kl 

打开DCMJP2KL文件

打开DCMJP2KL文件时出现问题?我们将收集有关文件格式的信息,并为您说明是哪些文件出现了问题。另外,我们会为您推荐能打开或转换此类文件的软件。

什么是DCMJP2KL文件类型?

dcmjp2kl — JPEG2000 compressed DICOM Image.用于打开或转换DCMJP2KL文件的软件

您可以使用下列程序打开DCMJP2KL文件:
JiveX DICOM Viewer Light
JiveX DICOM Viewer Light by VISUS Technology Transfer GmbH
 
JiveX DICOM Viewer
JiveX DICOM Viewer by VISUS Technology Transfer GmbH
 
JiveX [dv] Viewer
JiveX [dv] Viewer by VISUS Technology Transfer GmbH
 


常见格式