Popular formats

microsoft-application-virtualization 

Microsoft Application Virtualization

File formats: .csv, .slk, .xla, .xlam, .xlb, .xlk, .xll, .xlm, .xls, .xlt, .xltm, .xltx, .xlw, .doc, .dot, .rtf, .wbk, .docm, .docx, .dqy, .iqy, .xlsb, .xlsm, .xlsx, .rels, .xml, .odt, .softgridsftdde, .dotm, .dotx, .ods, .vdx, .vsd, .vss, .vst, .vsx, .vtx, .vdw, .vsdm, .vsdx, .vssm, .vssx, .vstm, .vstx, .xac